Minu Raamatukogu (MIRKO)

Minu Raamatukogu (MIRKO) kasutustingimused

1. ÜLDSÄTTED   

1.1. Minu Raamatukogu (MIRKO) on üleriigiline platvormteenus (edaspidi: teenus), mis võimaldab:

1.1.1. laenutada väljaandeid raamatukogudest üle Eesti (edaspidi: üle-eestiline raamatulaenutus)

1.1.2. laenutada Eestis ilmunud e-väljaandeid (edaspidi: e-väljaannete laenutus)

1.2. Teenus on kättesaadav aadressil www.mirko.ee

1.3. Teenuse osutajad on:

1.3.1. Eesti Rahvusraamatukogu (registrikood 74000139, edaspidi: teenuse pakkuja),

1.3.2. teenuses osalevad raamatukogud (edaspidi: partnerid).

1.4. Teenuse pakkuja kontaktandmed on: Narva mnt 11, Tallinn 15015, tel 630 7100, e-posti aadress [email protected].

1.5. Teenuse pakkuja ja teenust kasutavad isikud (edaspidi: kasutajad) juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning teenuse kasutustingimustes kokkulepitust.

1.6. Kasutajaks saavad registreeruda Eesti isikukoodi omavad inimesed alates 13. eluaastast (k.a.).

1.7. Alla 13-aastase isiku saab kasutajaks registreerida tema seaduslik esindaja (lapsevanem või eestkostja, edaspidi eestkostja).

1.8. Raamatukogust laenutamise õiguse tekkimiseks on alla 18-aastasel isikul vajalik tema seadusliku esindaja (lapsevanema või eestkostja, edaspidi eestkostja) nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib kuni isiku 18-aastaseks saamiseni. Teavitus nõusoleku andmiseks edastatakse eestkostjale e-posti teel. Nõusoleku saab vormistada ja digitaalselt allkirjastada teenuse keskkonnas. 

1.9. Teenuse pakkujal on õigus ühepoolselt kasutustingimusi muuta ja täiendada. Muutunud kasutustingimustega nõustumine tuleb allkirjastada järgmisel teenusesse sisselogimisel. Kasutustingimustega mitte nõustumisel ei saa teenust enam kasutada, kuid see ei vabasta varasemate kohustuste täitmisest.

1.10. Kasutustingimused esitatakse teenuse keskkonnaga samas keeles. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

1.11. Kasutajate isikuandmeid töödeldakse vastavalt teenuse pakkuja poolt kehtestatud Minu Raamatukogu (MIRKO) isikuandmete töötlemise korrale.

2. TEENUSEGA LIITUMINE   

2.1.   Teenuse kasutajaks registreerumisel sõlmivad teenuse pakkuja ja kasutaja kliendilepingu. Kliendileping koosneb järgmistest digitaalselt allkirjastatud dokumentidest: registreerimisavaldus, kasutustingimused ja isikuandmete töötlemise kord. 

2.2.   Registreerimisavalduse esitamiseks peab kasutaja tuvastama oma isiku teenuse keskkonnas ID-kaardi, elamisloa kaardi, Smart-ID või Mobiil-IDga ning täitma registreerimisvormi. 

2.3.   Isiku tuvastamise tulemusel kantakse registreerimisvormile kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

2.4.   Registreerimisvormil tuleb kasutajal sisestada oma kehtiv e-posti aadress. Soovi korral saab kasutaja lisada endale ka salasõna. 

2.5.   Teenuse kasutuse analüüsimiseks ja teenuse edasiseks arendamiseks lisatakse registreerimisavaldusele rahvastikuregistrist kasutaja sissekirjutusjärgse elukoha omavalitsus. 

2.6.   Kasutaja kinnitab registreerimisavaldust allkirjastades, et on esitanud tõesed andmed, nõustunud teenuse kasutustingimustega ja tutvunud isikuandmete töötlemise korraga.

2.7.   Kasutaja saab lõpetada teenuse kasutamise ja kustutada oma konto juhul, kui tal ei ole võlgnevusi. 

3. VÄLJAANNETE LAENUTAMINE JA TAGASTAMINE  

3.1.   Üle-eestiline raamatulaenutus võimaldab laenutada väljaandeid raamatukogudest üle Eesti ja tellida need paki või kulleriga koju eesti piires. Vaata täpsemalt “Üle-eestilise raamatulaenutuse kasutusjuhendis”  

3.1.1. Tellimust vormistades tuleb tasuda saatekulu, mille suurus sõltub paki kätte toimetamise viisist. 

3.1.2. Kasutajal võib olla korraga käes kuni viis väljaannet. 

3.1.3. Laenutuse periood on 21 päeva.

3.1.4. Nõudluse puudumisel (st, kui väljaandel ei ole raamatukogus ootejärjekorda) saab tagastustähtaega pikendada 21 päeva võrra kuni kaks korda. 

3.1.5. Väljaanded tuleb tagastada tähtaegselt.

3.1.6. Tähtajaks tagastamata väljaande tagastustähtaega ei saa pikendata ning võlgnevuste likvideerimiseni piirab teenuse pakkuja kasutaja võimalusi teenuse kasutamisel(vt. 4.3).

3.1.7. Teenuse osutajal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest kasutajat e-posti teel. Juhul, kui teenuse osutaja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimisel tasutud saatekulu kasutajale kuni 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt tasuti.

3.1.8.   Kasutaja peab tagama paki vastuvõtmise kokkulepitud ajal ja aadressil. 

3.1.9.   Juhul, kui kasutaja ei ole paki vastuvõtmiseks kokkulepitud ajal ja kohas kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse paki kätte toimetamiseks. Kui mõlemad katsed ebaõnnestuvad, loeb teenuse pakkuja, et kasutaja on pakist loobunud. Pakk saadetakse tagasi ning paki saatekulu kasutajale ei tagastata.

3.1.10. Kui paki sisus esineb vigu (mittesoovitud väljaanne vmt), tuleb koheselt ühendust võtta teenuse kasutajatoega e-posti või telefoni teel (kontaktandmed on toodud laenutusplatvormi esilehel). 

3.1.11. Laenutatud raamatuid on võimalik teenuses teisele kasutajale edasi anda. 

3.1.12. Teisele kasutajale ehk „sõbralt sõbrale“ on võimalik üle anda ainult neid väljaandeid,   mille kohta teenuse osutajad on vastava loa andnud ja millel puudub raamatukogus hetkel nõudlus (st, kui väljaandel ei ole raamatukogus ootejärjekorda). 

3.1.13. „Sõbralt sõbrale“ laenutus on võimalik, kui nii laenutatud väljaannete üleandja kui vastuvõtja on teenuse kasutajateks ja kummalgi neist ei ole  käesolevas teenuses võlgnevusi (tähtajaks tagastamata väljaanded ja/või tähtajaks tasumata viiviste/hüvitiste arved). 

3.1.14. Juhul, kui kasutaja ei ole väljaandeid tagastanud paki tagastussedeli kehtivusaja jooksul (tagastussedel kehtib kogu laenutuse, sh kahe pikenduse vältel), tuleb teenuse keskkonnas osta uus tagastussedel. 

3.1.15. Laenutatud väljaanded tuleb tagastada samal viisil, kui need telliti: kulleriga või tagastussedelile märgitud kullerfirma pakiautomaati. 

3.1.16. Väljaanded loetakse tagastatuks, kui teenuse osutaja on need üle vaadanud ja tagastamise teenuse keskkonnas kinnitanud. 

3.2.   E-väljaannete laenutus võimaldab laenutada Eesti isikukoodi omavatel isikutel nii  Eestis kui ka väljaspool Eestit e-väljaandeid tasuta. Vaata täpsemalt “E-väljaannete laenutuse kasutusjuhendis” 

3.2.1.   Kasutajal võib olla korraga käes kuni viis väljaannet. 

3.2.2.   Laenutuse periood on 21 päeva.  

3.2.3.   E-väljaanded tagastatakse automaatselt kui tagastustähtaeg saabub 

3.2.4.   E-väljaannete laenutust pikendada ei saa. 

3.2.5.   Sama e-väljaannet saab uuesti laenutada 24-tunni pärast peale tagastamist, juhul kui väljaanne on veel saadaval. 

3.2.6.   Piiratud kasutusõigusega väljaannete laenutamisel kontrollitakse  kasutaja vastavust laenutustingimustele. 

3.2.7.   Kasutaja laenutuste ajalugu salvestatakse automaatselt personaalsete lugemissoovituste võimaldamiseks. Personaalsete lugemissoovituste pakkumise saab sisse (ja hiljem soovi korral ka välja) lülitada oma konto all. 

4. VASTUTUS JA KOHUSTUSED 

4.1.   Kasutaja vastutab laenutatud väljaande säilimise ja selle õiguspärase kasutamise eest ning on kohustatud teenuse pakkujale eelnimetatud nõuete rikkumisega tekitatud kahju hüvitama. Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab tema eestkostja. 

4.2.   Kasutaja on kohustatud kinni pidama autoriõiguse seadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest ja väljakujunenud headest tavadest.

4.3.   Üle-eestilises raamatulaenutuses: 

4.3.1. tuleb kasutajal tasuda leppetrahvi 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest iga laenutatud väljaande kohta, kui väljaandeid ei tagastata tähtaegselt (tagastustähtaeg on möödunud). Arve saadetakse kasutajale e-posti teel, tasuda saab teenuse keskkonnas.

4.3.2.  tuleb kasutajal rikutud või tagastamata jäetud väljaanne hüvitada. Hüvitamisele kuuluva summa määrab teenuse osutaja, kelle kogudesse väljaanne kuulub. Teenuse osutaja võib lubada ka väljaande asendamist samaväärse väljaandega. Vastav nõue koos arvega saadetakse kasutajale e-posti teel, tasuda saab teenuse keskkonnas. 

4.3.3. on teenuse pakkujal õigus kasutajalt väljaannete tagasinõudmiseks, leppetrahvi ja hüvitise sissenõudmiseks kasutada seadusest tulenevaid võimalusi, kui kasutaja väljaannet ei tagasta või ei tasu teenuse osutajale leppetrahvi või hüvitise arvet  kolme (3) kuu jooksul. 

4.3.4. võib teenuse pakkuja kasutajalt väljaannete tagasinõudmise, leppetrahvi ja hüvitise  sissenõudmise õiguse anda üle partneritele. 

4.3.5. piirab teenuse pakkuja võlgnevuste (tähtajaks tagastamata väljaanded, ja/või tähtajaks tasumata viiviste/hüvitiste arved) korral kasutaja võimalusi teenuse kasutamisel. Kuni võlgnevuse likvideerimiseni ei saa kasutaja laenutada uusi väljaandeid, pikendada tagastustähtaega ega anda laenutatud väljaandeid üle teisele kasutajale.

4.4.   E-väljaannete laenutuses: 

4.4.1. võib autoriõigusega kaitstud väljaannet kasutada isikliku kasutamise eesmärkidel, kui e-väljaande juures ei ole kasutustingimuste kohta märget, et väljaanne on vabakasutuses. 

4.4.2. ei ole lubatud  e-väljaannetest teha koopiaid, neid levitada või üldsusele kättesaadavaks teha 

4.4.3. jälgib alla 18-aastase kasutaja puhul eestkostja, et kasutaja loeks tema eale sobivaid  väljaandeid 

4.4.4. teenuse pakkujal on õigus kasutustingimuste korduva või tahtliku rikkumise ja/või e-väljaande kopeerimise, üldsusele kättesaadavaks tegemise, levitamise või muul viisil litsentsitingimuste rikkumise katse tuvastamisel piirata ajutiselt kasutaja e-väljaannete laenutamise õigust.

Kinnitatud 06.02.2023

Uudiskiri

Igakuine värske info Rahvusraamatukogu tegemiste ja ürituste kohta mugavalt otse postkasti.

Aitäh! Oled uudiskirjaga liitunud!

Palun täida kohustuslikud väljad korrektselt!

Minu Raamatukogu (MIRKO)

Minu Raamatukogu (MIRKO) teenust hoiab töös Eesti Rahvusraamatukogu.